ค่ายปรับพื้นฐานฟิสิกส์ ครั้งที่ 1 – 29 พ.ค. – 2 มิ.ย.

กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาภาควิชาภาคฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1-2 รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา และโรงเรียนศึกษานารี เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคในการเรียนรู้และแก้ปัญหา ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น พีชคณิต เวกเตอร์ เมทริกซ์ แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น และ workshop การใช้งาน latex ขั้นพื้นฐาน โดยทีมงานอาจารย์จาก TCP 
ติดตามข่าวสารและอัพเดทได้จาก facebook page : ค่ายปรับพื้นฐานฟิสิกส์ ครั้งที่ 1 นะคร้าบบ